Ammatilliset sosiaalipalvelut

Toimintamme vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia

“Kun lapsi joutuu henkisesti liian suuren ahdistuksen, pelkojen ja stressitason valtaan jatkuvasti, onnistumisen kokemukset ja elämässä pärjäämisen tunne katoaa. Mitä voimakkaammin stressitaso nousee, sen pahemmin lapsi lamaantuu fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Mielenterveysongelmien syntymiseen voidaan merkittävästi vaikuttaa juuri ennaltaehkäisevän tuen tarjoamisella oikea-aikaisesti. Tämä luo säästöä todella merkittävästi koko yhteiskunnan tasolla.”

– Niina Merivirta, Alkumaan perustaja

Alkumaa tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Merkityksellinen tekeminen luonnon, ihmisten ja eläinten parissa auttaa oman itsen löytämisessä, sosiaalisten taitojen oppimisessa ja sitä kautta itsetunnon rakentamisessa.

Erityisosaamisemme liittyy erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä.

Alkumaa on perustettu ehkäisemään huostaanottoja ja syrjäytymistä tukemalla lasten ja nuorten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia Green Care -toiminta-ajatuksen pohjalta.

Alkumaan elämyksellinen metsä ja rauhallinen maatilaympäristö lypsylehmineen tarjoaa toiminnallisen ja monipuolisen ympäristön tukemaan asiakkaitamme voimavara- ja ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla. Käytän työssäni lisäksi tarinallisuutta, seikkailuja ja positiivista ja kannustavaa lähestymistapaa.

Alkumaan kuntouttava maatilatoiminta saa aikaan kokonaisvaltaista hyvinvointia yksilön, perheen ja yhteisön tasolla.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:

 • säästöjä ennaltaehkäisevällä palvelulla
 • oikea palvelu oikeaan aikaan
 • koko perheen hyvinvoinnin koheneminen
 • kannustusta ja tukea vanhemmuuteen
 • kokonaisvaltainen kuntoutuminen vt. terapiakäynti
 • positiiviset muutokset lapsissa ja nuorissa tukevat koko perhettä ja opiskelua

Katso lisää esitteestämme.

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Alkumaassa neuropsykiatrinen valmennus toteutetaan maatila- ja metsäluontoympäristössä. Valmennuksessa hyödynnetään kuntouttavia maatila-, eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Luotamme aitouden, luonnon ja eläinten eheyttävään vaikutukseen.

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Toiminnanohjaus on ikään kuin toiminnan ”lennonjohto” eli sillä tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi eli esim. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen. Arjessa oleviin haasteisiin etsitään asiakkaan kanssa toimivampia tapoja.

Lähde ja lisätietoja: https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/

Miten valmennus toteutuu Alkumaassa?

Nepsy-valmennus Alkumaassa tai asiakkaan omassa ympäristössä tuo asiakkaassa olevan hyvän, vahvuudet ja osaamisen näkyväksi, sekä auttaa asiakasta löytämään keinoja arjessa esiintyviin vaikeisiin tilanteisiin. Toiminta vaikuttaa koko perheeseen, sillä yhteistyö vanhempien kanssa on toiminnan kivijalka.

Näin neuropsykiatrinen valmennus on vaikuttanut yhden upean nuoren elämään:

 • Nuoren haasteena oli Alkumaahan tullessa: pakko-oireinen häiriö, kouluun lähtemisen vaikeus, jumitilanteet stressitason noustessa, yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutustaitojen vaikeudet, mielialanvaihtelut, itsetuhoiset ajatukset ja aggressiiviset tunteiden purkaukset.

Alkumaan toiminnallinen nepsyvalmennus on vaikuttanut puolessa vuodessa näin:

 • Nuori ja perhe saanut paljon tietoa diagnoosista. Nuori oppinut paljon uusia taitoja ja kokee enemmän onnistumisen tunteita, kuin aiemmin. Positiivisempi näkemys elämässä ja toiveikkuus tulevaisuudesta parantunut aikaisempien itsetuhoisten ajatusten tilalla. Tämä muutos on erittäin tärkeä ja merkittävä koko perheen hyvinvoinnille.
 • Hän on oppinut arjenhallinta taitoja, jotka ovat välttämättömiä arjen sujumiseksi. Lisäksi monenlaisia käytännön neuvoja, jotka ovat helpottaneet vaikeita aamuja ja kouluun lähtemistä. Esimerkkeinä ajanhallinta, strukturoitu päiväjärjestys, positiivinen palaute. Moitekulttuuri on perheessä muuttunut pääosin kannustavaan ja ymmärtäväiseen ilmapiiriin. Kun ilmapiiri kotona on muuttunut tilanteiden ennakointiin ja suunnitteluun on nuoren stressin määrä vähentynyt, jolloin arjen sujuminen on tätä kautta alkanut parantumaan ja ohjeiden vastaanottaminen helpottunut huomattavasti.
 • Nuoren oman toiminnanohjauksen tukeminen, mielikuva- ja rentoutumisen taitojen harjoitteleminen on helpottanut haastavaa käytöstä.
 • Hän on oppinut vuorovaikutustaitoja ja tunteiden säätelyä. Lisäksi hänen on ollut vaikeaa tulkita muiden kasvoilta ilmeitä, siksi olemme tätäkin harjoitelleet paljon.
 • Nuoren itsetunnolle Alkumaan neuropsykiatrinen valmennus on ollut merkittävää. Hän on ollut hyvin ylpeä itsestään, kun on onnistui tekemään hyytelökakun alusta loppuun. Nuoren saama kannustava ja positiivinen palaute on hyvin tärkeää nuoren heikolle itsetunnolle. Koulunkäyntiin itsetunnon vahvistuminen on vaikuttanut jopa niin paljon, että aiemmin esitelmän pitäminen luokan edessä olisi ollut painajainen. Nyt hän oli kyennyt pitämään sen, josta jokainen sai olla ylpeä.

Lue lisää esitteestä

AMMATILLINEN TUKIPERHETOIMINTA

Alkumaassa on pitkät perinteet tukiperheenä toimimisesta. Olemme olleet mieheni Pasin kanssa tukiperheenä jo vuodesta 2010 alkaen. Vuodesta 2017 lähtien Alkumaa on toiminut Green Care -maatilana kuntouttaen erityislapsia ja nuoria maatila-, eläin- ja luontoavusteisilla menetelmillä.

Alkumaan ammatillisessa perhehoidossa on käynyt lähes 40 erityislasta ja -nuorta autisminkirjon diagnoosilla vuodesta 2017 alkaen. Teemme yhteistyötä Pelastakaa lapset ry:n kanssa. Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista ammatillista perhehoitoa.

Alkumaan tukiperhetoiminta sopii erityisesti autismin kirjoon kuuluville, erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

Mitä on tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta?

Sosiaalipalveluna voidaan järjestää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle tukihenkilö tai -perhe. Tukihenkilö helpottaa perheen kuormitusta tukemalla arjen sujumista, viettämällä aikaa lapsen tai lasten kanssa, viemällä lasta harrasteisiin, innostamalla ja tukemalla esimerkiksi koulunkäynnissä tai itsenäiseen elämään siirtymisessä. Tukihenkilö voi myös auttaa perheenjäseniä hakemaan sosiaaliturvaetuuksia ja vahvistaa heidän voimavarojaan navigoida palvelujärjestelmässä.

Tukiperhetoiminnassa tuettava osallistuu normaaliin arkielämään tukiperheessä ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi viikonloppuisin tai sovittaessa pidempään, kuten loman aikana.

Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat tuettavan omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Yhteydenpidon säännöllisyys ja kesto määrittyvät tuettavan tarpeiden perusteella.

Lue lisää tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta THL:n sivuilta: Tukihenkilöt ja -perheet – Lapset, nuoret ja perheet – THL

Ammatillinen tukiperhetoiminta Alkumaassa

Tukiperheemme on tavallinen perhe, jolla on…

 • aikaa ja tilaa vieraalle lapselle,
 • kykyä ja halua vastata lapsen ja perheen tarpeisiin, joskus vaativiinkin tilanteisiin,
 • kykyä toimia yhteistyössä lapsen perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa,
 • kykyä kohdata ja suvaita erilaisuutta,
 • myönteisyyttä ja avoimuutta,
 • joustavuutta ja sitoutuneisuutta toimintaan.

Asiakkaat tulevat Alkumaan tukiperhetoimintaan asiakkaan oman kunnan antamalla perhepalveluiden, lastensuojelun tai vammaispalveluiden maksusitoumuksella.

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta (LYR)

Toiminta on päättynyt 2021

Alkumaa on toiminut usean vuoden ajan palveluntuottajana Pelastakaa Lapset ry:n organisoimalle Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta -palvelulle. Alkumaassa on kokoontunut viikonloppuisin 7-15 vuotiaden lasten ryhmiä, yhteensä noin kuusi lasta kerrallaan.
Toimintaan osallistuvat lapset pääsevät Alkumaan turvallisessa, luonnonläheisessä ympäristössä touhuamaan itselleen mieluisien puuhien parissa. Toiminnassa on keskiössä maatilan arkiset työt, luontoympäristön rauhoittava vaikutus, normaalit arkiset kotiaskareet, vapaa leikki, ohjattu toiminta, eläinten rapsuttelu ja hoito sekä maittava kotiruoka. Toimintaa toteutetaan lapsia ja vanhempia kuunnellen, lapsia yksilöllisesti arvostaen ja ammattitaitoisesti organisoiden ja ohjaten.

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§ mukainen sosiaalihuollon palvelu, johon sovelletaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain säännöksiä. Toiminnan lähtökohta on Green Care -ajattelu, jossa luontoa ja/tai eläimiä hyödynnetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti osana toimintaa.

Lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan tavoitteet:

 • Luonto ja eläimet hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen tukena
 • Yhteisöllisyys
 • Vertaisuus
 • Myönteiset kokemukset
 • Sosiaaliset-, vuorovaikutus ja tunne-taidot.
 • Itsetunnon vahvistaminen ja vahvuuksien korostaminen
 • Mallioppiminen
 • Lapsen ja vanhemman välinen suhde
 • Turvallinen aikuissuhde lapselle ja kasvatuskumppani vanhemmalleKoko perheen tuki
 • Hengähdyshetki vanhemmalle ja oma loma lapselle

”Minulla on kaksi asiakaslasta mukana teidän ryhmätoiminnassanne, Alkumaan tilalla. Lueskelin juuri heidän puoliväli-yhteenvetojaan ja liikutuin niin, että halusin lähettää palautetta suoraan sinulle. Teette aivan huikeaa, merkityksellistä työtä!! On ollut ihana kuulla mitä kaikkea tilalla puuhastellaan, miten ryhmä on hioutunut yhteen ja kuinka lapset toisiaan ryhmässä tukevat. Varmasti tämän olette kuulleet miljoonaan kertaan, mutta ne kokemukset, joita tämä työskentelymuotonne lapsille mahdollistaa, ovat korvaamattomia. Tämä on sellainen tukitoimi, johon sydämestäni uskon.”
Sosiaalityöntekijä Emmi Karjalainen, Helsingin kaupunki

Palveluistamme sanottua

Palaute nepsy-nuoren vanhemmilta:

”Me vanhemmat ollaan koettu valmennus älyttömän tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Ollaan opittu ymmärtämään lapsemme hankalaa käytöstä, jumittamista, aloitekyvyttömyyttä, raivareita ja epäsosiaalista käytöstä. Ymmärretty, ettei lapsi ilkeyttään toimi niin kuin toimii ja ollaan saatu hyviä käytännön vinkkejä helpottamaan arkea. Alussa ollaan vasta tässä ”matkalla” ja tuntuu, että lapsi on vasta nyt pikkuhiljaa vastaanottavaisempi valmennukselle. On tykännyt uudesta tekemisestä ja puuhastelusta; leipominen, laavuretki ja navetta.”

Palaute perhehoidossa olleen ADHD-nuoren itsensä kertomana, mitä Alkumaa on hänelle merkinnyt:

”Olen kokenut tästä paikasta paljon hyvää! Täällä saan rauhoittua. Lehmät tuovat lämpöä. Navetassa rentoudun ja hengitän syvään lasken lehmiä yksitellen montako lehmää on parressa. Vasikat tuovat lempeyttä ja haluavat minulta rapsutuksia. En tunne Alkumaassa mitään stressiä. Tunnen itseni aivan erilaisena ihmisenä niin rentona, iloisena, rohkeana, nuorena, täsmällisenä, oppivaisena, arvostettuna. Olen oppinut paljon itsenäistyvän nuoren taitoja, kuten siivoamista, tunteiden harjoittelua, itsestään arvostamisesta pitämään kiinni ja olemaan sellainen kuin minä olen. Pystyn luottamaan itseeni ja taitoihini motivaationa minulle tärkeistä nelijalkaisistani.”

————————————————————————————-
”Olen ollut erittäin tyytyväinen toimintaanne ja sen vaikutukseen asiakkaani hyvinvointiin sekä kehitykseen. Itselläni ei ole asettaa asiakkaalleni erityisempiä tavoitteita ja olen aikaisempaa luottavaisempi nuoreni tulevaisuuden suhteen. Olen tyytyväinen, että nuoreni haluaa edelleen jatkaa toimintaa.”
Sosiaalityöntekijä Jouko Viita Liedosta

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota rohkeasti yhteyttä, räätälöidään juuri teidän tarpeisiin sopiva ratkaisu yhdessä!

Ota yhteyttä